zondag 30 mei 2010

Resten 1500 jaar oude brug gevonden

In Oegstgeest hebben archeologen in opleiding de restanten van een 1500 jaar oude brug gevonden. De brug zou de twee Rijnoevers in de periode 500 tot 700 na Chr. met elkaar verbonden hebben. Het is de oudste brug die tot dusverre in West-Nederland gevonden is.

vrijdag 28 mei 2010

Historische kranten online

Vanaf vandaag staan duizenden pagina's historische kranten online. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft de afgelopen twee jaar tal van krantenpagina's ingescand die vanaf heden op uw thuiscomputer zijn in te zien. Eind 2011 zal het project zijn afgerond. De oudste krant dateert uit 16o9. Ga voor meer informatie naar de site van de Koninklijke Bibliotheek. Ikzelf heb al enige kranten opgevraagd, maar de drukte en belangstelling zijn momenteel enorm. Een schat aan gegevens komt vanaf heden voor iedere belangstellende beschikbaar.Gaarne aanbevolen!

zondag 23 mei 2010

Neutralistische tendensen in ons buitenlands beleid (2)

Door de Duitse invasie in mei 1940 zag de Nederlandse regering zich genoodzaakt de zelfstandigheidspolitiek op te geven. Niet alleen binnenlandse verhoudingen noopten tot koerswijziging, vooral externe-, buitenlandse factoren speelden in deze een grote rol. Mogelijkheden tot het voeren van een anders gericht buitenlands beleid werden overwogen en onderzocht. De eeuwenlang gevolgde weg had immers gefaald? Vanzelfsprekend is dat in de literatuur over dit onderwerp daarom de beleidsveranderingen sinds 1945 het meest worden benadrukt: niet-inmenging had plaats gemaakt voor een actieve deelname van Nederland in wereldpolitieke zaken. De neutraliteitspolitiek werd opgegeven. Hoezeer veranderingen ook domineren, aan vragen omtrent eventuele continuiteiten kan men zich mijns inziens moeilijk onttrekken. In dit werkstuk zal de vraag centraal staan: In hoeverre kan de breuk, als veroorzaakt in het Nederlands buitenlands beleid door W.O.II, worden gezien als een algehele-, dan wel als een gedeeltelijke breuk? Gerechtvaardigd lijkt me een dergelijke probleemstelling te meer -hoe zeer de politiek in geallieerd verband ook haaks mag staan op de vooroorlogse zelfstandigheidspolitiek - omdat het me vooralsnog niet zeer aannemelijk voorkomt dat eeuwenoude beleidsargumenten na 1945 door de Nederlandse regering en door het ministerie van buitenlandse zaken in het bijzonder, definitief als afgedaan werden beschouwd.

woensdag 19 mei 2010

Oude Griekse beelden teruggevonden

De Griekse politie heeft vrijdag twee marmeren beelden teruggevonden die illegaal waren opgegraven. De beelden stammen uit de zesde eeuw voor Christus. Twee boeren zijn opgepakt. Ze wilden de beelden voor tien miljoen euro verkopen aan het buitenland. De beelden verkeren in relatief goede staat. Alleen ontbreken delen van de benen.

donderdag 13 mei 2010

Ark van Noach gevonden?

De ark van Noach zou zijn gevonden. Onderzoeker Gerrit Aalten zegt dat de ark op vier kilometer hoogte op de berg Ararat in het oosten van Turkije ligt. Hij is bedolven onder ijs en rotsachtige grond. Uit een test zou zijn gebleken dat het hout 4800 jaar oud is. Of het ook werkelijk om de ark van Noach gaat, blijft gissen. Er zijn onderzoekers die twijfelen aan de vondst en tegenspreken dat het om de echte ark gaat. Wordt vervolgd!

vrijdag 7 mei 2010

Beeld Ptolemaeische koning in Egypte gevonden

In Egypte hebben archeologen een meer dan 2000 jaar oud granieten standbeeld zonder hoofd gevonden. Nog onbekend is aan welke koning het standbeeld met het ontbrekende hoofd toebehoorde. Mogelijk gaat het om koning Ptolemaeus IV.

zondag 2 mei 2010

Discussie over onafhankelijkheidsdag Nederland

Er is de laatste tijd een discussie in Nederland ontstaan over het feit of we misschien niet een nationale onafhankelijkheidsdag moeten invoeren. De Verenigde Staten hebben hun 4e juli, de dag dat in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Frankrijk kent de 14e juli, de dag waarop in 1789 de Bastille werd bestormd door het volk. Nederland heeft niet zo'n onafhankelijkheidsdag. Wij hebben 30 april en 4 en 5 mei, maar met name die laatste dagen refereren aan een periode in onze recente geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog. Het ontstaan van Nederland gaat echter veel verder terug en wel naar de 16e eeuw. Er is veel voor te zeggen om de 26e juli tot onze onafhankelijkheidsdag te maken. Want op 26 juli 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de Staten van de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Filips II werd toen als vorst afgezworen. Het zou goed zijn om dus die 26e juli onze onafhankelijkheidsdag te maken. Er zou zo meer aandacht moeten komen voor het ontstaan van ons land in de 16e eeuw. De tijd van Willem van Oranje, de vader des Vaderlands.